Cours en ligne et simulateur de thermodynamique appliquée

THERMOPTIM in het Nederlands / Thermoptim en néerlandais

De Nederlandse vertalign van Thermoptim is enkele jaren geleden gemaakt door de afdeling Opleiding van Electrabel. Suggesties of vragen over ontbrekende vertalingen zijn van harte welkom.

U vindt hieronder een link naar de records die in de Nederlandes software worden behandeld (stoomcycli en gasturbines).

De uitleg op deze pagina verwijst naar versies 1.5 en 2.5 van Thermoptim.

Raadpleeg de pagina met de verschillende versies van de software voor meer informatie over dit onderwerp.

Voor het configureren van Thermoptim in het Nederlands, moet u eerst het archief MAJ_nl.zip of MAJ_nl2.zip downloaden, waarvan de link onderaan deze pagina staat. Dit archief bevat updates en voorbeeldbestanden in het Nederlands.

Wij adviseren u om, voordat u wijzigingen aanbrengt, een kopie van uw initiële installatie van Thermoptim te maken, voor het geval de upgrade mislukt.

Allereerst, hernoem naar wens de directories ‘proj', ‘schema' en installatie van Thermoptim (meestal genaamd "THERMOPTIM_Demo", "THERMOPTIM_Edu" of "THERMOPTIM_JAVA").

Open het archief MAJ_nl.zip of MAJ_nl2.zip en pak deze uit in de Thermoptim installatie-directory, met inachtneming van de directory-structuur. Vervang het originele bestand inth.zip of inth2.zip. Daarna start u Thermoptim, wat dan in het Nederlands verschijnt. Voorbeelden zijn geplaatst in ‘proj' en ‘schema' directories.

The Dutch translation of Thermoptim was conducted some years ago by the training department of Electrabel. If you have suggestions about missing translations, they are welcome.

You will find below a link to the software getting started notes in Dutch (steam cycles and gas turbine).

The explanations in this page refer to versions 1.5 and 2.5 of Thermoptim.

Refer to the page presenting the different versions of the software for details on this topic.

To configure Thermoptim in Dutch, you must first download the archive MAJ_nl.zip or MAJ_nl2.zip whose link is given at the bottom of this page. It contains updates to application files and sample files in Dutch.

We advise you, before making any changes, to backup your initial installation of Thermoptim, in case the upgrade fails.

First of all, rename as you wish the two proj and schema directories and the Thermoptim installation directory (usually called "THERMOPTIM_Demo", "THERMOPTIM_Edu" or "THERMOPTIM_JAVA").

Open the archive MAJ_nl.zip or MAJ_nl2.zip and unpack it in the Thermoptim installation directory, respecting the directory structure, and replacing the original file inth.zip or inth2.zip. Then run Thermoptim, which should appear in Dutch, examples being placed in the proj and schema directories.

La traduction de Thermoptim en néerlandais a été réalisée par le service Formation d'Electrabel. Vous trouverez ci-dessous un lien vers les notices de prise en mains en néerlandais du logiciel (cycles à vapeur et de turbine à gaz).

Pour configurer Thermoptim en néerlandais, vous devez commencer par télécharger l'archive MAJ_nl.zip dont le lien est donné au bas de cette page. Elle contient les mises à jour des fichiers de l'application et les fichiers d'exemples en néerlandais.

Nous vous conseillons, avant d'effectuer toute modification, de conserver une copie de votre installation initiale de Thermoptim, pour le cas où la mise à jour n'aboutirait pas.

Avant toute chose, renommez comme vous le désirez les deux répertoires proj et schema du répertoire d'installation de Thermoptim (qui s'appelle généralement "THERMOPTIM_Demo", "THERMOPTIM_Edu" ou "THERMOPTIM_JAVA").

Ouvrez l'archive MAJ_nl.zip et décompressez-la dans le répertoire d'installation de Thermoptim, en respectant la structure de répertoires, et en remplaçant le fichier inth.zip initial. Lancez alors Thermoptim, qui devrait s'afficher en néerlandais, les exemples étant placés dans les répertoires proj et schema.

MAJ_nl.zip

MAJ_nl2.zip

GasTurbineCyclusHandleiding.pdf

StoomCyclusHandleiding.pdf

Copyright R. Gicquel v 2023.1

Réalisé avec Scenari (nouvelle fenêtre)